Implants dentals

Els implants són en essència “arrels” prefabricades que es fixen a l’os i que tenen per finalitat servir de suport a dents protèsiques, que substitueixen a dents  naturals absents. Els implants que utilitzem estan fabricats en titani, que és un material que ha demostrat àmpliament la seva biocompatibilitat.  

Des de les seves primers aplicacions fa més de 30 anys , han suposat una autèntica revolució en el tractament de les absències dentals, pels seus bons resultats .  Això fa que avui,  per a nosaltres i en termes generals,  els implants constitueixin la primera opció de tractament per restituir dents, ja que permet  fer-ho amb pròtesis fixes, sense malmetre les dents romanents, i amb pròtesis removibles més estables que amb els sistemes convencionals, amb el conseqüent confort pel pacient.

Per poder  posar implants cal tenir os on poder-los fixar. En cas d’insuficiència  es poden aplicar, en molts casos,   tècniques quirúrgiques  que permeten regenerar os i poder posar posteriorment els implants .

Habitualment, la col·locació dels implants va seguida per un període de temps ( de 2 a 4 mesos, més freqüentment, i en algun cas fins a 6mesos.  )  en el qual els implants resten sense suportar directament cap tipus de pròtesi , a l’espera de la seva integració en l’os on han sigut implantats. Durant aquest període el pacient pot portar una pròtesi provisional. En determinats  casos  es podem col·locar els implants i una pròtesi provisional en la mateixa  sessió de tractament  o a les poques hores.

La col·locació d’implants generalment la realitzem mitjançant anestesia local, com la que s’utilitza  en els tractaments dentals més habituals. En alguns casos recomanem la realització d’una sedació, que es fa sota el control d’un anestesista