Pròtesi dental

Les pròtesis dentals serveixen per restituir  dents absents i en alguns casos geniva i os (que de vegades s’anomena simplement com ”geniva”), a fi de permetre una millor funció masticatòria i estètica.

De pròtesis dentals n’hi ha de molts tipus depenen del material que s’ha utilitzat per confeccionar-les, el nombre de dents que restitueixen,  la  possibilitat de ser extretes o no pel pacient, i per on es suporten o recolzen : dents, implants o geniva.

De manera simplificada confeccionem dos tipus de pròtesi :   

Pròtesis removibles

Son pròtesis que el pacient es pot col·locar i extreure. Es recolzen a la geniva, o es retenen a les dents romanents o implants.  En el primer cas, presenten limitacions en la seva estabilitat dins la boca i a l’hora de mastegar. En el cas de que es tinguin dents o implants on retenir de manera efectiva la pròtesi, la seva estabilitat i el confort al mastegar  milloren de manera important. Per tant , en la mesura del possible,  la nostra filosofia es preservar les dents  romanents.

Pròtesis fixes-suportades sobre dents o implants

Son pròtesis fixes i que el pacient no es pot extreure. Son la manera més confortable de restituir les dents absents.

En el  cas de les pròtesis suportades sobre dents, el suport el donen les dents veïnes al lloc de l’absència.  Habitualment , cal  desgastar (llimar) les dents per col·locar-hi una corona (“funda”) que servirà per sostenir les  dents protèsiques .

En el cas de les pròtesis suportades sobre implants, el suport el donen els implants que prèviament  hem fixat en el lloc de l’absència dental. Aquest sistema es respectuós respecte a les dents romanents, per això habitualment, es l’opció que considerem més recomanable com a pròtesi fixa. En la fabricació d’aquestes  pròtesis utilitzem els processos de disseny i producció digitals més innovadors.